Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, arrangementen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot de vakantiewoning ForRest gelegen in de Raymond Delbekestraat 8 in Zoersel, die wordt verhuurd door Serneels Outdoor Concepts.
 2. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
  – verhuurder: Serneels Outdoor Concepts
  – huurder: de persoon die met bovenstaanden een overeenkomst sluit met betrekking tot huur/gebruik van de vakantiewoning.
  – gasten: de huurder en de door de huurder opgegeven personen die gebruik (zullen) maken van de door de huurder gehuurde vakantiewoning.
 3. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen met verhuurder.
 4. De verhuurder behoudt zich voor om deze Algemene Voorwaarden tenallentijde aan te passen. Hierbij wordt op passende wijze rekening gehouden met de rechten en aanspraken van de klant.
 5. De boekingsgegevens en commentaren in het gastenboek zullen gebruikt worden voor de uitvoering van de overeenkomst, maar kunnen ook gebruikt worden voor marketingdoeleinden.
 6. Het is ten allen tijde verboden te roken in de gehele woning.

ARTIKEL 2: RECHTEN EN PLICHTEN VERHUURDER

 1. Verhuurder is pas gebonden aan de verhuurovereenkomst na ontvangst van de volledige betaling.
 2. Verhuurder verplicht zich de vakantie woning op het overeengekomen tijdstip schoon en in goede staat aan de huurder op te leveren.
 3. Verhuurder mag de vakantiewoning op elk redelijk tijdstip betreden om te controleren of de huurder de algemene voorwaarden en huisinstructies respecteert. In het bijzonder voor dringend onderhoud of technische inspecties, kan de verhuurder steeds, na verwittiging van de huurder, de nodige handelingen in de vakantiewoning stellen.
 4. Verhuurder is niet aansprakelijk voor: schade of letsel ontstaan als gevolg van het verblijf in de vakantiewoning, op de aanhorende terreinen of door het gebruik van de op zijn terreinen aanwezige faciliteiten; schadeclaims voortvloeiende uit overlast veroorzaakt door derden; mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen; onklaar raken of buiten gebruik zijn van faciliteiten of voorzieningen alsook technische storingen; geur-, geluidsoverlast of andere ongemakken die ten gevolge zijn werken of activiteiten in de buurt van de vakantiewoning; schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen, kernrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen enz.
 5. Verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadigingen van eigendommen van huurder.
 6. Verhuurder is gerechtigd de reservering te ontbinden zonder dat ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig is;
 7. a) indien de verhuurder bij aanvang van de huurperiode de volle huursom niet heeft ontvangen
 8. b) indien de huurder niet aan zijn verplichtingen zoals vastgelegd in deze voorwaarden heeft voldaan of onze huisregels geschonden heeft.

ARTIKEL 3: RECHTEN EN PLICHTEN HUURDER

 1. Tussen huurder en verhuurder is een overeenkomst tot stand gekomen op het moment dat verhuurder de reservering aan huurder heeft bevestigd en de volledige betaling is gebeurd.
 2. Huurder wordt geacht het gehuurde met de daar in aanwezige inventaris zonder schade te hebben aanvaard, tenzij hij op de dag van aankomst bij verhuurder melding heeft gemaakt van schade of niet werkende toestellen.
 3. Het maximale toegestane aantal gasten is 4. Jonge baby’s kunnen verblijven na overleg met de verhuurder. De huurder mag de vakantiewoning niet aan derden in gebruik afstaan, noch daarin meer personen doen overnachten dan bij de reservering is overeengekomen, tenzij met schriftelijke toestemming van de verhuurder.
 4. Huurder zal het gehuurde uitsluitend als overnachtingsruimte gebruiken en met name daarin geen activiteiten uitoefenen in strijd met de openbare orde of openbare zeden. De vakantiewoning mag niet gebruikt worden voor feesten. Wanneer de locatie gewenst is als plek voor fotoshoots of video-/filmopnames dient dit op voorhand aangegeven te worden. Zonder voorafgaandelijke toestemming van de verhuurder is dit niet toegestaan.
 5. Het is totaalv erboden te roken in de woning. Er zijn rookmelders aanwezig.
 6. Huurder mag geen huisdieren meenemen in de vakantiewoning.Ook huisdieren van bezoekers zijn niet toegelaten.
 7. Huurder draagt zorg dat er geen overlast voor de natuurlijke omgeving of de omwonenden ontstaat. Dit houdt o.a. in dat: er geen versieringen worden aangebracht of (party-)tenten worden geplaatst zonder toestemming vooraf
  van verhuurder; muziek en ander geluid mag buiten niet hoorbaar zijn. De rust van de omgeving dient gerespecteerd te worden.
 8. Huurder draagt er zorg voor dat de woning op geruimden‘bezemschoon’wordt opgeleverd (vaat schoon opgeruimd in de kast; meubels op hun oorspronkelijke plaats; vloer bezemschoon; vuilniszak, glas en papier in bijhorende sorteerbakken). Indien de woning en/of omgeving in zo een staat is dat men niet rondkomt met de vooropgezette schoonmaakuren, dan heeft de verhuurder het recht extra kosten aan te rekenen. De werkelijke meerkosten voor het opruimen en schoonmaken en de administratiekosten zullen dan in rekening worden gebracht, met een minimum bedrag van 50 euro.
 9. Hetgebruikvankaarsenofenigeanderelicht-en/ofwarmtebronnen,incl. kooktoestellen als friteuse, gourmet of fondue anders dan deze die in het verblijf worden aangeboden worden niet toegelaten om wille van veiligheidsmaatregelen en geuroverlast.
 10. Vuur maken buiten kan enkel in de voorziene vuurschaal en binnen de periode tussen november tot en met februari, uit respect en voorzorg van onze bosrijke omgeving. Dit gebeurt geheel op eigen risico.
 11. Huurder zal de vakantiewoning netjes en schoon bewonen en draagt als een goede huisvader zorg voor de materialen in en rond de vakantiewoning. Hij verbindt zich ertoe, alle door zijn toedoen of nalatigheid of anderszins ontstane schade aan de vakantiewoning, de stoffering, de huisraad, het meubilair, alle ter beschikking gestelde materialen, … direct te melden en -in overleg met verhuurder- te vergoeden. Zulks geldt eveneens voor vermissing van enig deel van het gehuurde, de stoffering of de huisraad.
 12. Het (opzettelijk) nalaten van melden van schade kan de nodige burger- en strafrechtelijke gevolgen voor huurder hebben. Schadedossiers worden bij onderling akkoord ofwel rechtstreeks tussen huurder en verhuurder afgehandeld of doorgegeven aan professionele verzekeringsinstanties voor verdere afhandeling.
 13. De waarborgsom dient om ongelukjes of beschadiging te vergoeden, deze wordt betaald bij reservering. De controle van de vakantiewoning gebeurt bij het poetsen. Het is dus bij het poetsen dat men schade, verlies of breuk kan vaststellen. Wanneer alles in goede orde is achtergelaten en geen schade of breuk is geconstateerd, dan wordt uw waarborgsom ten laatste 3 weken na verblijf via bankoverschrijving geretourneerd. Gaat de schade het bedrag van de waarborg te boven, dan is de huurder verplicht een aanvullende betaling over te maken binnen de week na berichtgeving.
 14. Volgende zaken kunnen ook aanleiding geven tot het geheel of gedeeltelijk inhouden van de waarborg: roken in de woning, verplaatsen van meubilair, overnachten met meer personen dan toegelaten, het toelaten van dieren in de woning, het veroorzaken van geuroverlast op welke manier dan ook, de algemene staat van de woning en het interieur na check-out.
 15. De huurder wordt verzocht verzekerd te zijn voor schade aan derden zoals een aansprakelijkheidsverzekering (familiale verzekering). De huurder wordt er op gewezen er goed aan te doen zijn wettelijke aansprakelijkheid, in geval van de door hem veroorzaakte brand van de betrokken vakantiewoning te verzekeren. Gelieve dit na te gaan bij uw verzekeringsagent.
 16. Huurder draagt zorg dat de huisregels welke in de woning aanwezig zijn en/of op website omschreven staan, worden nageleefd.
 17. Huurder draagt zorgt voor de nakoming van alle verplichtingen die uit de reservering en het verblijf voortvloeien, zowel van huurder, andere gasten als eventueel bezoek. Huurder is daarmee aansprakelijk voor veroorzaakte schade en overlast.
 18. Als de huurder de afval-regels omschreven in onze informatie-brochure (dewelke terplekke aanwezig is in de woning) schendt, kunnen hiervoor kosten/vergoedingen aangerekend worden. Bij wijze van voorbeeld: eigen meegenomen goederen zoals glazen flessen drank, dient de huurder zelf ook mee te nemen/af te voeren. Overmatige hoeveelheid aan afval of dumping op ons terrein zal bestraft worden. De kosten hiervoor kunnen oplopen van €15 tot €200 of meer (verhoudingsbepalend).
 19. Huurder kan de woning op de aankomstdatum vanaf 16.00 uur betrekken en zal de woning op de vertrekdatum voor 11.00 uur dienen te verlaten. Bij vertrek op een later tijdstip dient de huurder verhuurder ruimschoots op voorhand te informeren voor een ‘late check out / early check in’. De kost hiervoor bedraagt 35euro per persoon. Onder een ‘late check out’. Dit dient schriftelijk bevestigd te worden door de verhuurder 24uur op voorhand, is dit niet het geval, dan is er geen ‘late check out’ van toepassing/mogelijk.
 20. Elektriciteit en water zitten in uw verblijf inbegrepen. Per uitzondering van overmatig gebruik. Bij extreme verbruiken zullen deze worden doorgerekend naar de huurder. Ter voorbeeld: de sauna niet of vergeten uit te schakelen en gedurende dag(en)/nacht(en) elektricitiet laten verbruiken.. dat zijn extreme pieken!

ARTIKEL 4: KLACHTEN

 1. Heeft u tijdens uw verblijf een dringende vraag of een noodgeval, neem in dat geval telefonisch contact op met de verhuurder via 0032 499 21 52 46 of andere opgegeven nummers alsook via info@forrestlogies.be. De verhuurder zal proberen zo snel mogelijk te antwoorden en waar mogelijk voor een passende oplossing zorgen.

ARTIKEL 5: WIJZIGINGSVOORWAARDEN

 1. Indien de huurder op een bestaande reservering wil bijboeken of de verblijfsduur wil verlengen, dan zal de verhuurder hier geen wijzigingskosten voor in rekening brengen indien de beschikbaarheid dit toelaat. Verhuurder moet hiervan echter minstens 48 uur voor aanreis over geinformeerd worden en de betaling voor bijkomende diensten voor de start van de huurperiode worden voldaan.
 2. Indien de huurder om welke reden dan ook van een bestaande reservering of de periode wil wijzigen, rekent de verhuurder hiervoor wijzigingskosten
  Een wijziging is enkel mogelijk indien verhuurder een passend aanbod kan maken, rekening houdende met hun beschikbaarheidskalender.

Deze wijzigingskosten bedragen:

– Bij wijzigingen meer dan 2 weken voor de aankomstdatum: 1 x extra administratiekosten van 50 euro
– Bij wijziging minder dan 2 weken voor de aankomstdatum: 1 x extra administratiekosten van 75 euro

ARTIKEL 6: BETALINGS- EN ANNULATIEVOORWAARDEN

 1. De betaling gebeurt bij reservering van de vakantiewoning. De reservatie is pas definitief wanneer de verhuurder het boekingsbedrag + de waarborgsom ontvangen heeft. Bij gebreke van een betaling conform het bovenstaande
  kan verhuurder de huurder het gebruik van de vakantiewoning ontzeggen.
 2. Indien verhuurder binnen vervaldatum van 10dagen na reservatie, geen betaling op de aangegeven bankrekening heeft ontvangen, mag verhuurder de reservering eenzijdig opzeggen.
 3. Indien huurder na betaling van de reservering wenst te annuleren, zal huurder beroep doen op zijn eigen persoonlijke annulatieverzekering om het bedrag te recupereren. Verhuurder wordt bij een annulering zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. Verhuurder zal trachten een alternatieve datum voor huurder te zoeken en kan hiervoor een bijkomende administratieve kost van 50 euro eisen. Indien geen passende alternatieve datum door verhuurder kan worden voorgesteld, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
 • Bij annulering of wijziging tot min. 4 weken voor aankomstdatum worden er geen kosten in rekening
  gebracht.
 • Annulering of wijziging tussen 4 en 1 weken voor aankomst : 1e nacht wordt in rekening gebracht.
 • Annulering of wijziging korter dan 7 dagen: volledige reservatie wordt in rekening gebracht. Dit geldt ook voor het niet komen opdagen of het vervroegd afbreken van het verblijf.
 1. De huurder kan geen herroepingsrecht uitvoeren van zodra hij/zij een betaling heeft uitgevoerd voor de reservering van een bepaalde datum.
 2. Indien de verhuurder door omstandigheden de reeds bevestigde reservatie moet annuleren, zal de huurder hiervan op de hoogte worden gebracht en zal het reeds betaalde bedrag terug betaald worden. De huurder heeft geen enig meer of ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.
 3. Een terug betaling gebeurt zo snel mogelijk en zal worden overgemaakt op dezelfde betalingswijze alsdat u de reservatie aanging.
 4. Een annulatie wordt enkel geaccepteerd per email. Mocht u na 4dagen op uw annulatieverzoek geen respons hebben ontvangen, contacteer de verhuurder per telefoon via 0032 499 21 52 46. Een annulatie wordt steeds per email bevestigd zodoende hiervan vaststelling is gebeurd.
 5. Ingeval van een cadeaubon: Aangekochte cadeaubonnen vervallen automatisch 1 jaar na aankoopdatum. Een cadeaubon kan verlengd worden indien de gelukkige ontvanger of aankoper van de bon bij ForRest Logies binnen 1 jaar of ten laatste op de laatste dag van de maand van de vervaldatum per mail of via de website contacteert. De meerprijs voor een verlenging van de cadeaubon in dit geval bedraagt 50 euro voor max. 6 maanden verlenging. De meerprijs voor een verlenging van max. 12 maanden bedraagt 75 euro. De aankoop van een cadeaubon kan in geen geval geannuleerd of ongedaan gemaakt worden.